XILIUM

Obowiązek informacyjny

Powrót do strony głównej

Klauzula informacyjna

Spełniając obowiązek informacyjny wynikających z obowiązujących krajowych przepisów prawa oraz zgodnie z art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE(RODO)informujemy:

 1. Administratorem Pana/Pani jest Xilium Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 80-383 Gdańsk, ul. Czerwony Dwór 8B, tel. 58 355 03 03.
 2. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Xilium należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Agnieszką Łońską. Kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail iod@xilium.pl lub pisemnie na adres Xilium Sp. z o.o. ul. Czerwony Dwór 8B, 80-383 Gdańsk.
 3. Xilium przetwarza dane:
  1. w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w odniesieniu do danych dotyczących stanu zdrowia – zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
  2. w celu realizacji i rozliczenia umów z klientami, kontrahentami i podwykonawcami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. w celu rozpatrzenia oferty oraz podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy, a w przypadku wyboru oferty – w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym wystawiania lub przyjmowania faktur, rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO;
  4. w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony praw w związku z prowadzoną działalnością – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO;
  5. w celu realizacji usług reklamacyjnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  6. w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit a-c RODO;
  7. w celu prowadzenia korespondencji mailowej oraz w celu prowadzenia rejestru poczty wychodzącej i przychodzącej lub rejestrów udostępniania - na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i c RODO;
  8. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  9. wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych m.in. z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  10. automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Pani/Pana wyraźna zgoda (art. 6 ust. 1 lit a).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (w tym dla celów podatkowych, rozliczeniowych i ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). W sytuacji gdy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą do dnia cofnięcia zgody lub ustania celu, dla którego zgoda była wyrażona. Dla celów rekrutacyjnych do czasu zakończenia obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres 1 roku, licząc od końca roku, w którym uzyskano dane.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom: bankom - celem regulowania należności, organom państwowym typu ZUS, US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, celem wykonania ciążących na Xilium obowiązków oraz Zakładom Ubezpieczeń, podmiotom świadczącym usługi medyczne w celu przygotowania i obsługi zawartych umów.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które współpracują z Xilium jako podwykonawcy w zakresie zadań zleconych przez Xilium (m.in. firmy informatyczne, biuro rachunkowe, obsługa prawna, itp.).
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Powrót do strony głównej