XILIUM

Regulamin

Powrót do strony głównej

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. Zm.) Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Xilium wprowadza niniejszy Regulamin.

Portal jest prowadzony przez Xilium Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem 80-383 Gdańsk, ul. Czerwony Dwór 8B, NIP: 5842769198, REGON: 369696211, Numer KRS 0000723271.

Definicje

 1. Cookies – pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i zachowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym komputera lub innym końcowym urządzeniu telekomunikacyjnym Użytkownika i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 2. Deklaracja /Wniosek– elektroniczny formularz z danymi Użytkownika, na podstawie którego (po spełnieniu wskazanych w opisie produktu czynności) Użytkownik przystępuje do Ubezpieczenia.
 3. Hasło – ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika. Hasło składa się co najmniej z 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło nie może być identyczne z imieniem i nazwiskiem użytkownika.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto - część Portalu, do której dostęp posiada wyłącznie Użytkownik po uprzednim zalogowaniu przy użyciu loginu oraz hasła, w ramach której Użytkownik ma możliwość dostępu do Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, występujące w dwóch wariantach:
  1. Konto techniczne – służące do obsługi grupowych umów ubezpieczenia – Użytkownik nie ma w tym wariancie dostępu do swoich dokumentów;
  2. Konto Użytkownika – dające dostęp do wszystkich Usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.
 6. Login – unikalny identyfikator użytkownika Portalu. Musi składać się co najmniej z 6 znaków.
 7. Ogólne Warunki Ubezpieczenia – integralna cześć Umowy Ubezpieczenia, obowiązujące dla poszczególnych Umów Ubezpieczenia oferowanych przez Zakład Ubezpieczeń.
 8. Pakiet – pakiet medyczny nabyty w formie abonamentu lub ubezpieczenia.
 9. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu.
 10. Portal – system informatyczny Xilium, dostępny na stronie internetowej intercity.xilium.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może kupić Ubezpieczenie/Pakiety.
 11. Protokół SSL – protokół, służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych.
 12. Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 13. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, które są niezbędne do utworzenia Konta Użytkownika w Portal
 14. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. 2014 r., poz. 243 ze zm., dalej u.p.t.).
 15. Umowa Ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawierana zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń a Użytkownikiem.
 16. Usługa elektroniczna – usługa świadczona przez Xilium drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Portalu; Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza korzystać z Usług elektronicznych Portalu posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat.
 17. Wniosek/Formularz – dokument elektroniczny zawierający dane Użytkownika, na podstawie którego dochodzi do zawarcia Umowy Ubezpieczenia lub kupna Pakietu.
 18. Xilium – administrator Portalu - Xilium Sp. z o. o. 80-383 Gdańsk, ul. Czerwony Dwór 8B NIP: 5842769198, REGON: 369696211, Numer KRS 0000723271, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 50000,00 zł.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU I REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Każdy Użytkownik zakłada indywidualne Konto Użytkownika, za pośrednictwem którego jest uprawniony do korzystania Portalu.
 2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.
 3. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego z danymi Użytkownika oraz Regulaminem i złożenie przez Użytkownika oświadczenia o jego akceptacji.
 4. Utworzenie Konta wymaga podania przez Użytkownika następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, nr PESEL /nr paszportu (dla obcokrajowców) oraz miejsca urodzenia (celem późniejszej weryfikacji Użytkownika).
 5. Login i Hasło są ustalane samodzielnie przez Użytkownika. Domyślnym Loginem jest adres e-mail, jednak Użytkownik może zwiększyć swoje bezpieczeństwo poprzez nadanie unikalnego Loginu.
 6. Hasło do konta użytkownika składa się z co najmniej 8 znaków i zawiera duże i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło nie może być tożsame z Loginem Użytkownika.
 7. Zmiana Hasła może nastąpić po zalogowaniu się na swoje konto Użytkownika lub poprzez przejście procedury odzyskiwania danych do logowania.
 8. Trzykrotne, błędne wprowadzenie Loginu i/lub Hasła spowoduje zablokowanie Konta przez okres 10 minut.
 9. Brak aktywności po zalogowaniu na Koncie Użytkownika przez okres 20 minut spowoduje automatyczne wylogowanie Użytkownika z Konta.
 10. Hasło do Konta Użytkownika powinno być znane wyłącznie Użytkownikowi. W przypadku ujawnienia Hasła innej osobie należy bezzwłocznie zmienić Hasło.
 11. Xilium nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika informacji umożliwiających jego identyfikację w Portalu osobom nieupoważnionym.
 12. Procedura odzyskiwania danych do logowania:
  1. Na stronie odzyskiwania danych logowania należy podać PESEL / nr paszportu oraz przepisać kod z obrazka.
  2. Na adres e-mail Użytkownika wysyłana jest wiadomość zawierająca link weryfikacyjny.
  3. Po kliknięciu w powyższy link, na stronie należy podać miejsce urodzenia.
  4. Na kolejnym ekranie należy ustalić nowe hasło.
 13. Hasło powinno być okresowo zmieniane przez Użytkownika.
 14. Użytkownik chcąc korzystać z usług elektronicznych każdorazowo loguje się na swoje Konto przy użyciu Loginu i Hasła.
 15. Informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika w elektronicznych kanałach dostępu powinny być przechowywane w sposób bezpieczny. Jeżeli Użytkownik zapisuje je na urządzeniu elektronicznym, powinny być chronione przed odczytem lub przejęciem, na przykład przez zastosowanie rozwiązań kryptograficznych (szyfrowanie).
 16. Urządzenia elektroniczne wykorzystywane przez Użytkownika do korzystania z Portalu, powinny być zabezpieczone hasłem oraz systemem ochrony przed złośliwym oprogramowaniem.
 17. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podając dane osób trzecich, Użytkownik odpowiada za poinformowanie tych osób o tym fakcie i uzyskanie zgody na podanie ich danych, chyba, że z tego wymogu zwalniają go przepisy prawa.
 18. Połączenie z Portalem odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL.
 19. Wszelkie pola, których wypełnienie jest obligatoryjne, zostaną oznaczone za pomocą symbolu „*”.

RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Xilium za pośrednictwem Portalu świadczy Użytkownikowi następujące usługi:
  1. konto użytkownika:
   1. dostęp do danych osobowych z możliwością ich aktualizacji
   2. dostęp i możliwość pobrania swoich wniosków, deklaracji, polis, umów itp.
   3. dostęp do formularzy internetowych
   4. dostęp do formularzy kontaktowych
  2. porównywarka produktów
  3. kalkulatory ofert ubezpieczeniowych i pakietów
  4. zakup pakietów – w ramach usługi Użytkownik:
   1. zapoznaje się z warunkami i innymi wymaganymi prawem dokumentami oraz ceną pakietu
   2. wybiera pakiet
   3. wypełnia wniosek/formularz przystąpienia oraz wysyła go w formie właściwej dla danego programu
   4. opłaca składkę/abonament w terminie właściwym dla danego programu
  5. zakup ubezpieczenia – w ramach usługi Użytkownik:
   1. zapoznaje się z OWU i innymi wymaganymi prawem dokumentami oraz wysokością składki
   2. wybiera wariant ubezpieczenia
   3. wypełnia deklarację przystąpienia oraz wysyła ją w formie właściwej dla danego programu ubezpieczeniowego
   4. opłaca składkę w terminie właściwym dla danego programu ubezpieczeniowego
 2. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika wniosek/deklaracja/formularz, o których mowa w pkt 4 i 5 stanowią oświadczenie woli Użytkownika i są równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i zaakceptowania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych dokumentów, których zaakceptowanie jest warunkiem zakupu ubezpieczenia i pakietu.
 3. Oferta ma charakter wiążący w dniu, w którym Użytkownik wypełnił wniosek/deklarację/formularz.
 4. Użytkownik opłaca składkę za ubezpieczenie/pakiet za a pośrednictwem serwisu operatora płatności elektronicznych współpracującego z Xilium – (płatność przelewem online), bądź przelewem na dedykowany, indywidualny rachunek bankowy Xilium, którego numer Użytkownik otrzymuje w wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia/pakietu.
 5. Uprzednie opłacenie składki jest warunkiem aktywowania ubezpieczenia/pakietu w dniu wskazanym przez Użytkownika.
 6. W przypadku błędnie wypełnionych wniosku/deklaracji/formularza, które zostały zapisane przez Użytkownika, Użytkownik kontaktuje się z Xilium wysyłając zgłoszenie na adres: kontakt@xilium.pl.

ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Przed założeniem Konta w Portalu Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i akceptacja postanowień Regulaminu oznacza zawarcie Umowy, bez konieczności sporządzania odrębnej Umowy.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej przed zawarciem Umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 4. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną rezygnując ze swojego Konta bez podania przyczyn. W tym celu wystarczy odznaczyć rezygnację na formularzu dostępnym po zalogowaniu do Konta Użytkownika lub wysłać maila z żądaniem usunięcia Konta, na adres e-mail: kontakt@xilium.pl
 5. Mail z żądaniem usunięcia konta powinien być wysłany z adresu mailowego przypisanego do Konta Użytkownika oraz zawierać imię, nazwisko, PESEL/nr paszportu oraz Login, którym posługiwał się Użytkownik podczas logowania do Portalu.
 6. Wypowiedzenie umowy oznacza zakończenie możliwości korzystania z Portalu oraz produktów/usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.
 7. Xilium może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia mailowo lub na adres pocztowy Użytkownika.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU PRODUKTU/USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy przez Użytkownika.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem listem poleconym na adres Xilium Sp. z o. o. z 80-383 Gdańsk, ul. Czerwony Dwór 8B.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku umów całkowicie wykonanych na żądanie Użytkownika przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz umów zawartych na okres krótszych nich 30 dni.
 4. Po odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a strony umowy są zwolnione z wszelkich zobowiązań z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 6.
 5. Jeżeli odstąpienie od umowy miało miejsce przed rozpoczęciem jej wykonania Użytkownikowi przysługuje zwrot opłaconej kwoty w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób tożsamy ze sposobem dokonania płatności przez Użytkownika.
 6. W przypadku, gdy umowa zacznie być wykonywana od razu po jej zawarciu a nie minął jeszcze termin uprawniający do odstąpienia od umowy, Użytkownik może z umowy zrezygnować, ponosząc opłatę za usługę, która rzeczywiście została wykonana. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionej umowy.

REKLAMACJE I SKARGI

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej na adres: Xilium Sp. z o. o. z 80-383 Gdańsk, ul. Czerwony Dwór 8B lub w formie elektronicznej – wysyłając e-mail na adres: kontakt@xilium.pl
 2. Xilium rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Jeśli reklamacja lub skarga w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Xilium w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji lub skargi.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Portalu jest możliwość korzystania z komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecamy korzystanie z aktualnych wersji aplikacji; dla przykładu: Google Chrome 66, Internet Explorer 11, Microsoft Edge 42, Mozilla Firefox 59, Opera 49, Safari 11), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript oraz posiadanie adresu e-mail, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.
 2. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 3. Dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik posiadało: system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień; skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall); zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa; aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej; oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

ZMIANA REGULAMINU

 1. Xilium zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie.
 2. Xilium informuje Użytkownika o zmianach w Regulaminie na 7 dni przed wejściem zmian w życie. Informacja o zmianach przekazywana jest Użytkownikowi za pomocą wiadomości e-mail oraz poprzez wyświetlenie komunikatu po zalogowaniu się na Konto Użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach korzystania z Portalu powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Portalu lub szkodzą innym Użytkownikom.
 2. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Xilium lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
 3. Xilium zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania dostępu do Konta w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu. W celu odblokowania Konta należy postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
 4. Xilium ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Portalu, na okres konieczny do wykonania prac technicznych, a także usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Xilium.
 5. Xilium zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z usług.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016.1822 ze zm.).
 8. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 9. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Regulamin obowiązuje od dn. 7.05.2018 r.

Powrót do strony głównej